Vereniging

Club Triumph Holland is met ongeveer 650 leden één van de grotere klassiekerverenigingen in Nederland. Vanuit organisatorisch oogpunt bezien bestaat Club Triumph Holland (CTH) uit een landelijk bestuur, regiocoördinatoren en registersecretarissen.
Het bestuur organiseert jaarlijks een Algemene LedenVergadering waarin het bestuur onder andere verantwoording aflegt over het voorbij verenigingsjaar en de begroting en plannen voor het komende jaar toelicht. Leden en ereleden kunnen tijdens een Algemene LedenVergadering een motie indienen. Het bestuur is gebonden een dergelijke motie, als statuten en huishoudelijk reglement dit toestaan, tijdens dezelfde vergadering in stemming te brengen.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden en kent de volgende taakverdeling:

  • voorzitter.
  • secretaris.
  • penningmeester.
  • evenementencoördinator.
  • algemeen bestuurslid.

Het bestuur verdeelt onderling alle functies behalve die van de (door de Algemene LedenVergadering gekozen) voorzitter. Het Huishoudelijk Regelement zegt over de bestuurstaken onder meer het volgende: ·De voorzitter leidt de bestuursvergaderingen en de Algemene LedenVergadering. Hij/zij vertegenwoordigt de vereniging naar buiten. De voorzitter brengt jaarlijks een verslag uit aan de Algemene LedenVergadering.

Redactie Triumph Tribune

De hoofdredacteur wordt aangesteld door het bestuur. De redactie stelt het clubblad Triumph Tribune samen en beslist over de opname van artikelen, behoudens artikelen van bestuurlijke aard. Correspondentie over het clubblad gaat via de redactie. De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor het bij- en in standhouden van het foto- en tekstarchief van het clubblad.

Regiocoördinatoren

De vereniging kent naast landelijke ook regionale activiteiten. Daartoe is Nederland opgedeeld in een aantal regio’s die op regionale schaal activiteiten ontplooien. Regionale activiteiten zullen nooit landelijke activiteiten doorkruisen, behalve dat iedere regio één keer per jaar een landelijke Bokaalrit organiseert. Het bestuur stelt per regio een coördinator aan, die verantwoordelijk is voor de regioactiviteiten. Hij/zij overlegt met de evenementencoördinator over de aard en de frequentie van de activiteiten. De regiocoördinator kan zich laten assisteren, maar blijft voor zijn/haar regio het eerste aanpreekpunt. Het bestuur stelt iedere regio jaarlijks een budget ter beschikking, dat dient te worden gebruikt voor de organisatiekosten. Regiocoördinatoren leggen één keer per jaar financiële verantwoording af aan de penningmeester.

Club Triumph Holland kent 5 regio’s, te weten:

  • Regio Noord: postcode 78, 79, 82 t/m 99 .
  • Regio Oost: postcode 69 t/m 77, 80 en 81 .
  • Regio Midden: postcode 12, 13, 34 t/m 42, 65 t/m 68 .
  • Regio West: postcode 10, 11, 14 t/m 33 .
  • Regio Zuid: postcode 43 t/m 64

Registersecretarissen

In het kader van de statutair vastgelegde registers stelt het bestuur registersecretarissen aan. Een registersecretaris is verantwoordelijk voor het bijhouden van het aan hem/haar toevertrouwde modelregister en zorgt voor regelmatige publicaties over het model in de Triumph Tribune. Registersecretarissen leggen verantwoording af aan het bestuur. Indien registers activiteiten ontplooien zal dit plaatsvinden in overleg met de evenementencoördinator.

Statuten en Huishoudelijk Reglement

Club Triumph Holland kent als officiële vereniging uiteraard Statuten en een Huishoudelijk Reglement. Deze zijn opvraagbaar bij de secretaris.

Privacyverklaring (AVG)

OP 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingegaan. Ook binnen de CTH is hieraan de nodige aandacht gegeven en is een verklaring opgesteld. Voor belangstellenden is deze hier te downloaden: