Author: secretaris
Alt
Nieuwscategorie: Landelijk
Nieuwskenmerk: Vergadering
Agenda Algemene Leden Vergadering 9 oktober (zie ook Triumph Tribune 286)

Uitnodiging Algemene  Leden Vergadering  2021 Club Triumph Holland
De keuze is dit jaar gevallen op een fysieke bijeenkomst in het Kerkgebouw ‘De Brug’ in Amersfoort, waarbij we onderling voldoende ruimte kunnen houden. We hebben ook gekozen voor een eenvoudige bijeenkomst, zonder uitje en zonder lunch vooraf. 
We hopen dit volgend jaar weer ruimschoots goed te kunnen maken.
 
In verband met de organisatie stellen we het op prijs indien u zich aanmeldt, dan wel afmeld.

Datum:           9 oktober
Locatie:          Kerkgebouw de Brug
                        Schuilenburgerweg 2
                        3816 TB Amersfoort
Aanvang:       13:30 uur
Einde:            16:00 uur
            
AGENDA ALV Club Triumph Holland 2021
1.              Opening door de voorzitter.
2.              Vaststelling agenda.
3.              Mededelingen en/of binnengekomen stukken. 
4.              Notulen ALV 2020.
5.              Uitreiking jubileum spelden aan leden die 25 of 40 jaar lid zijn .
6.              CTH Organisatie
7.              Financieel verslag, kascommissie en begroting
8.              Terugblik op 2020 / Agenda 2021

  1. Dutch National Triumph Day 2021
  2. British Car Club Day 2021 (voorgeen: Carparts day)
  3. Landelijke evenementen 2021
  4. Bokaalritten 2021

9.             Bestuurszaken .
10.           Rondvraag.
11.           Sluiting.